รายละเอียด

ข้อมูล

full

ชื่อ นายสิทธิชัย  พลายแดง
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
สถานที่ทำงาน          โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ต.บ้านแหลม  อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
การศึกษา

 

ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์

ปริญญาโท การบริหารการศึกษา